TrefwoordenHoofdstuk 1: Definities, werkingssfeer, karakter CAO
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Werkingssfeer
Artikel 3 Looptijd
Artikel 4 Dispensatie


Hoofdstuk 2: Algemene verplichtingen werkgever en werknemer
Artikel 5 Inschrijving
Artikel 6 Voorwaarden van uitzending
Artikel 7 Melding arbeidsverleden bij aanbod
Artikel 8 Opgave van opgebouwde rechten
Artikel 9 Verhouding uitzendkracht/opdrachtgever/uitzendonderneming
Artikel 10 Gedragsregels en sancties
Artikel 11 Werkbriefj


Hoofdstuk 3: Rechtspositie
Artikel 12 Aanvang en aard van de uitzendovereenkomst
Artikel 13 Uitzendfasen
Artikel 14 Beƫindiging van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding
Artikel 15 Beƫindiging van de detacheringsovereenkomst
Artikel 16 Proeftijden
Artikel 17 Opvolgend werkgeverschap, rechtspositie en beloning


Hoofdstuk 4: Functie-indeling en beloning
Artikel 18 Functie-indeling
Artikel 19 Beloning
Artikel 20 Vakkrachten
Artikel 21 Uitzendkrachten werkzaam in de bouw
Artikel 22 Salaris
Artikel 23 Loonsverhoging
Artikel 24 Periodieken
Artikel 25 Toeslag onregelmatige werktijden
Artikel 26 Overwerktoeslag
Artikel 27 Compensatie-uren
Artikel 28 Kostenvergoeding
Artikel 29 Spaarloonregeling
Artikel 30 Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting
Artikel 31 Wegvallen uitzendarbeid bij detacheringsovereenkomst


Hoofdstuk 5: Gezondheid en veiligheid
Artikel 32 Verplichtingen uitzendonderneming inzake gezondheid en veiligheid
Artikel 33 Arbeidsongeschiktheid


Hoofdstuk 6: Werken en vrij
Artikel 34 Arbeids- en rusttijden
Artikel 35 Vakantiedagen
Artikel 36 Vakantiebijslag
Artikel 37 Kort verzuim en buitengewoon verlof
Artikel 38 Algemeen erkende feestdagen
Artikel 39 Vakantiewerkers


Hoofdstuk 7: Betaalbaarstelling reserveringen
Artikel 40 Betaalbaarstelling reserveringen
Artikel 41 Percentages reserveringen, inhoudingen en wachtdagcompensatie


Hoofdstuk 8: Pensioen
Artikel 42 Pensioenregeling


Hoofdstuk 9: Scholing
Artikel 43 Scholing


Hoofdstuk 10: Internationaal
Artikel 44 Uitzendkrachten niet permanent woonachtig in Nederland
Artikel 45 Aanvullende regeling uitzendkrachten niet permanent woonachtig in Nederland
Artikel 46 Uitzendkrachten met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (Waga)


Hoofdstuk 11: Geschillencommissies
Artikel 47 Klachtenbehandeling binnen de uitzendondernemingen
Artikel 48 Geschillencommissie
Artikel 49 Overleg-, bezwaar- en beroepsprocedure met betrekking tot indeling van functie


Hoofdstuk 12: Overig/slot
Artikel 50 Faciliteiten voor werknemersorganisaties
Artikel 51 Evaluatie en opzegging van de CAO-bepalingen
Artikel 52 Tussentijdse wijziging
Artikel 53 Naleving
Artikel 54 Nadere bepalingen
Artikel 55 Aard van de CAO-bepalingen


Bijlage I Functie-Indeling
Bijlage II Aanvullende bepalingen beloning
Bijlage III I Pensioen
Bijlage IV Matrix Uitzendkrachten met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (Waga)
Bijlage V Overgangsrecht Persoonlijk Opleidingsbudget (P.O.B.) per 1 januari 2008
Bijlage VI Commissies

naar boven

terug in history